Mobile505 041 394

Usługi na rzecz Przedsiębiorców

I. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. Reprezentowanie pracodawcy przed sądem w sprawach  :
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • o odszkodowanie 
  • o ekwiwalent za urlop
 2. Reprezentowanie pracodawcy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach :
  • o rentę z tytułu niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • o jednorazowe odszkodowanie w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 
 3. Opinie i doradztwo w zakresie prawa pracy ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i związków zawodowych. 

 

II. Prawo spółek

 1. Reprezentowanie spółek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:
  • o rejestrację spółki
  • o zmianę umowy spółki
  • o podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego
  • o powołanie lub odwołanie członków organów spółki
  • połączenia, podziału lub przekształcenia spółki
 2. Reprezentowanie przed sądem w sprawach:
  • o wyłączenie wspólnika ze spółki
  • o odpowiedzialność członków organów spółki za wyrządzoną szkodę
  • o odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki
 3. Opiniowanie i sporządzanie umów spółek, aktów założycielskich, statutów i regulaminów organów spółek
 4. Uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek

III. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 1. Reprezentowanie wierzyciela przed sądem w postępowaniu upadłościowy między innymi w zakresie:
  1. zgłaszania wierzytelności 
  2. sprawdzania listy wierzytelności
  3. sporządzania zarzutów do planu podziału 
  4. wniosku o ogłoszenie upadłości
 2. Reprezentowanie dłużnika przed sądem w postępowaniu restrukturyzacyjnym:
  1. z wniosku o otwarcie postępowania układowego
  2. z wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego
  3. z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

IV. Prawo cywilne

 1. Reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem w sprawach majątkowych i niemajątkowych:
  • o zapłatę
  • o zapłatę odszkodowania
  • o ochronę dóbr osobistych
  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
  • o ochronę uczciwej konkurencji
  • o wpisy w księgach wieczystych
  • o eksmisję
  • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 2. Reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach z konsumentami
 3. Opiniowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych (między innymi umów : sprzedaży, dostawy, kontraktacji, dzieła, robót budowlanych, dzierżawy, najmu, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, świadczenia usług, agencji, komisu, przewozu, spedycji, umowy ubezpieczenia, przechowania, składu, kredytu, poręczenia, o poufności, zakazu konkurencji i innych)
 4. Opiniowanie i sporządzenie wzorów umów, ogólnych warunków umów i regulaminów  
 5. Uczestnictwo w negocjacjach przy zawieraniu umów przez przedsiębiorcę
 6. Opiniowanie i sporządzanie regulaminów przetargowych
 7. Wezwania do zapłaty i negocjacje z dłużnikami
 8. Prawne due diligence wierzytelności albo długów
 9. Prawne due diligence nieruchomości
 10. Prawne due diligence przedsiębiorstw

V. Prawo zamówień publicznych

 1. Opiniowanie SIWZ
 2. Opiniowanie umów
 3. Uczestnictwo w komisjach przetargowych
 4. Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 5. Reprezentowanie przed sądem

VI. Prawo podatkowe, celne i ustawa o rachunkowości

 1. Reprezentowanie przed sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 2. Reprezentowanie przed organami podatkowymi
 3. Współpraca z doradcami podatkowymi, księgowymi i biegłymi rewidentami

 

VII. Prawo karne

 1. Reprezentowanie pokrzywdzonego przedsiębiorcy w sprawach :
  • o przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • o przestępstwa przeciwko mieniu
  • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • o przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
  • o przestępstwo zniesławienia

>

Kancelaria Adwokacka

Tomasz Chmielewski

ul. Z. Hierowskigo 2
40-750 Katowice

Mobile: 505 041 394

Godziny otwarcia

pn.- czw. 1000- 1700

pt. 1000- 1500

Dołącz do nas